Michael Glaros

Michael Glaros
  • Senior Program Manager
  • Company: Microsoft

My Sessions